Kwaliteit

Veiligheid en gezondheid zijn twee belangrijke onderwerpen in de kinderopvang. Bij Kindercentrum De Kleine Tuin zijn wij ons hier sterk van bewust. Wij beschikken over een omgeving die voldoet aan alle vastgestelde veiligheids- en gezondheidseisen.

Wij willen kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden waarbij uitdaging in de directe omgeving van kinderen een voorwaarde is. Met ontdekken en uitproberen ontwikkelen kinderen zich. Het is zoeken naar een balans tussen ontwikkelingskansen enerzijds en veiligheid anderzijds. Zonder oefening (en dus ook vallen) leer je niet fietsen, zonder mes leer je niet je boterham smeren en zonder schaar leer je niet knippen. Onder deskundige begeleiding zorgen we ervoor dat deze risico’s beperkt en aanvaardbaar zijn.

Jaarlijks maken wij een risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid. Dit zijn wij verplicht vanuit de Wet Kinderopvang en dit wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Vanuit de risico-inventarisatie wordt ons beleid t.a.v. Gezondheidsrisico’s, Hygiëne en Veiligheidsrisico’s aangepast.

Veiligheid en gezondheid omvatten diverse handelingen. Wij vinden het belangrijk dat deze handelingen zijn verwerkt in protocollen, zodat de werkwijze van alle pedagogisch medewerkers hetzelfde is. De protocollen liggen ter inzage op de locatie.

Wij beschikken over een gebruiksvergunning voor ons pand, waarin de brandveiligheid is vastgelegd. Ons pand is voorzien van een brand/ontruimingsinstallatie. Wij plannen met regelmaat een ontruimingsoefening zodat alle medewerkers weten hoe zij moeten handelen bij eventuele calamiteiten.

Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een geldig EHBO-certificaat. Ook is er iedere dag een BHV-er aanwezig.

Aandachtsfunctionaris

Bij De Kleine Tuin beschikken wij over twee aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling. Een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling is verantwoordelijk voor de uitvoering van de implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze functionaris coördineert het signaleringsproces en de verwijzing en zorg rondom het kind en het gezin bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

GGD Inspectie

Uiteraard wil je als ouder weten hoe de GGD ons heeft beoordeeld. Bekijk direct het meest recente GGD-rapport.

Klik hier voor Betjakstraat 4 KDV

Klik hier voor Betjakstraat 4 BSO